Cơ cấu nhân sự

Stt Họ tên – Chức vụ Phụ trách
1

Bùi Quang Việt

Tiến sĩ

Giám Đốc

bqviet@ueh.edu.vn

– Bí thư chi bộ;

– Giám đốc;

– Phụ trách chung;

– Quản lý KTX 43-45;

– Phụ trách công tác Văn phòng – Hành chính KTX;

– Chịu trách nhiệm về việc phát triển, chiến lược quản ký KTX;

– Phụ trách công tác nhân sự;

– Phụ trách công tác tài chính.

2

Huỳnh Thúc Định

Thạc sĩ Kinh tế

Phó Giám Đốc

thucdinh@ueh.edu.vn

– Phó Bí Thư chi bộ;

– Phó Giám đốc – Đội phó Đội PCCC UEH;

– Quản lý Ký Túc xá 135;

– Phát triển và Quản lý Phần mềm Quản lý KTX;

– Chịu trách nhiệm về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý;

– Phụ trách công tác Quản lý tài sản đơn vị;

– Phụ trách công tác đánh giá ý thức sinh viên;

– Phụ trách công tác hoạt động sinh viên.

3

Nguyễn Đức Thịnh

Thạc sĩ Kinh tế

Tổ trưởng QLSV KTX 43-45 NCT

ducthinh@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 43-45

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 43-45

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 43-45

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 43-45

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 43-45

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 43-45

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 43-45

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 43-45

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 43-45

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 43-45

– Công tác quản lý tài sản tại Ký túc xá

– Công tác quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá

– Quản trị phần mềm quản lý Ký túc xá

– Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại ký túc xá

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

4

Lê Thị Nguyệt Vân

Cử nhân

Chuyên viên

hangvan@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 43-45

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 43-45

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 43-45

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 43-45

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 43-45

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 43-45

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 43-45

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 43-45

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 43-45

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 43-45

– Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại ký túc xá

– Tổ trưởng công đoàn đơn vị

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

5

Đặng Bá Trí

Cử nhân

Chuyên viên

tridb@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 43-45

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 43-45

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 43-45

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 43-45

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 43-45

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 43-45

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 43-45

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 43-45

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 43-45

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 43-45

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

6

Thái Thị Pha

Cử nhân

Chuyên viên

phamy23@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 43-45

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 43-45

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 43-45

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 43-45

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 43-45

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 43-45

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 43-45

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 43-45

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 43-45

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 43-45

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

7

Nguyễn Hồng Nam

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

hatay@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 43-45

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 43-45

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 43-45

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 43-45

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 43-45

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 43-45

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 43-45

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 43-45

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 43-45

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 43-45

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

8

Nguyễn Hồng Ngọc

Thạc sĩ Kinh tế

Tổ trưởng QLSV KTX 135 THĐ

hongngoc@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 135

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 135

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 135

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 135

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 135

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 135

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 135

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 135

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 135

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 135

– Quản trị phần mềm quản lý Ký túc xá

– Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại ký túc xá

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

9

Nguyễn Văn Phệt

Cử nhân

Chuyên viên

nvphetkt@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 135

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 135

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 135

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 135

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 135

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 135

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 135

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 135

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 135

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 135

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

– Ủy viên công đoàn đơn vị

10

Ngô Chí Cường

Cử nhân

Chuyên viên

chicuong@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 135

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 135

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 135

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 135

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 135

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 135

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 135

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 135

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 135

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 135

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

11

Phạm Thái hà

Cử nhân

Chuyên viên

thaiha@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 135

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 135

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 135

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 135

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 135

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 135

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 135

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 135

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 135

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 135

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

12

Nguyễn Thị Hương Giang

Cử nhân

Chuyên viên

huonggiang@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 135

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 135

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 135

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 135

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 135

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 135

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 135

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 135

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 135

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 135

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị

13

Tô Thị Hoàng Yến

Cử nhân

Chuyên viên

tothihoangyen@ueh.edu.vn

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá 135

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá 135

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên Ký túc xá 135

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa Ký túc xá 135

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên Ký túc xá 135

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ký túc xá 135

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường Ký túc xá 135

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội Ký túc xá 135

– Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ký túc xá 135

– Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo Ký túc xá 135

– Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của đơn vị