THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC CÁC HỌC PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định sinh viên đại học đăng ký học trước các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo cho sinh viên đại học học các học phần cùng chương trình đào tạo thạc sĩ như sau:

1. Mục tiêu:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên UEH tiếp cận với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, đồng thời tích lũy một số học phần trong chương trình thạc sĩ trước khi chính thức trở thành học viên cao học.

2. Đối tượng áp dụng và điều kiện đăng ký trở thành học viên dự thính:

Áp dụng cho sinh viên đang học đại học tại UEH: gồm các sinh viên theo học chương trình đào tạo đại học, không phân biệt hệ đào tạo tại UEH. Bao gồm đại học chính quy, liên thông đại học chính quy, văn bằng 2 đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, liên thông đại học vừa làm vừa học từ trung cấp, liên thông đại học vừa làm vừa học từ cao đẳng, văn bằng 2 đại học vừa làm vừa học đạt/thực hiện đồng thời các điều kiện sau:

 • Đang học 02 học kỳ cuối của bậc học đại học (Xem Phụ lục 1, Bảng mô tả hai (02) học kỳ cuối của các chương trình bậc đại học);
 • Xếp loại học lực từ loại Khá trở lên: Đạt điểm trung bình tích lũy từ 2,5 trở lên theo thang điểm 4 (hoặc điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên theo thang điểm 10).
 • Không vi phạm kỷ luật của UEH hoặc không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
 • Thực hiện các thủ tục theo thông báo của Viện Đào tạo Sau đại học tại website sdh.ueh.edu.vn

Sinh viên thỏa các điều kiện trên và thực hiện thủ tục đăng ký thành công sẽ được gọi là “học viên dự thính”. Sau khi trở thành học viên dự thính, người học có quyền đăng ký các học phần theo thông báo và phù hợp với các quy định về đăng ký học phần: số tín chỉ đăng ký trong đợt, số tín chỉ tối đa đăng ký trong chương trình học, các học phần đăng ký theo đúng ngành học bậc đại học (hoặc có quy định khác)…. (Xem Phụ lục 2, Danh mục các ngành bậc đại học được đăng ký ngành ở bậc cao học).

Các học viên dự thính được hưởng các quyền lợi, dịch vụ trong quá trình học tập, đánh giá kết quả học tập như học viên cao học chính thức.

Học viên dự thính có trách nhiệm tham gia trả lời khảo sát các học phần đã tham gia.

3. Các bước để sinh viên đăng ký học phần thuộc chương trình thạc sĩ.

3.1. Bước 1: Đăng ký trở thành học viên dự thính

Sinh viên đại học đang học tại UEH thỏa các điều kiện tại Mục 2 cần thực hiện đăng ký trở thành học viên dự thính theo các bước sau:

TT NỘI DUNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Thực hiện đăng ký tại Portal cá nhân của sinh viên https://student.ueh.edu.vn/, chọn mục “Ghi danh ngành cao học” Từ 10giờ 00 -ngày 17/5/2024 đến hết ngày 20/5/2024 Sinh viên thỏa các điều kiện ở Mục 2 mới có thể đăng ký trở thành học viên dự thính

Chuyên viên phụ trách sẽ duyệt cho sinh viên trở thành học viên dự thính

 

2 Giải quyết các trường hợp thắc mắc, khiếu nại 21/5/2024 Qua email sdh@ueh.edu.vn hoặc trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại hoc, phòng A001

3.2. Bước 2: Đăng ký học phần cùng với các lớp học phần cao học

Học viên dự thính sau khi hoàn tất thủ tục tại Mục 3.1, thực hiện đăng ký học phần theo kế hoạch sau:

TT NỘI DUNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Xem thông báo các học phần được mở và cho phép đăng ký trong đợt tại website https://sdh.ueh.edu.vn/ 16/5/2024
2 Thực hiện đăng ký học phần đối với các lớp học phần còn còn khả năng được phép đăng ký

– Học viên dự thính đăng nhập tại Portal cá nhân https://student.ueh.edu.vn/ theo thông tin tài khoản sinh viên được cấp ở bậc đại học

22-26/5/2024 Dành cho học viên dự thính đã đăng ký thành công ở bước 1 (Mục 3.1)
3 Hoàn tất nghĩa vụ học phí tại Cổng thanh toán trực tuyến UEH: https://payment.ueh.edu.vn/

Mức học phí: 1.400.000 VNĐ/tín chỉ

Trước ngày 06/6/2024 Sau thời gian này, học viên dự thính không hoàn tất nghĩa vụ học phí sẽ bị xóa tên trong lớp học phần.
4 Học theo thời khóa biểu (TKB) Theo lớp học phần đã được đăng ký thành công https://student.ueh.edu.vn – Mục Thời khóa biểu
5 Thi kết thúc học phần Theo kế hoạch của Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí

 

Các lưu ý:

 • Đăng ký trực tuyến trong thời gian cho phép của đợt đăng ký;
 • Số học phần đăng ký trong đợt không vượt quá 10 tín chỉ/đợt;
 • Chỉ đăng ký được các lớp học phần cho phép của ngành học (Xem Phụ lục 3, Danh mục các học phần học trước thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ); và chỉ đăng ký được các lớp học phần còn sức chứa;
 • Không giải quyết các trường hợp trùng thời khóa biểu với các bậc học khác.
 • Điều kiện công nhận kết quả học tập khi sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của UEH:

+ Điểm đánh giá đạt từ điểm C (5,5 điểm trở lên theo thang điểm 10)

+ Thời điểm hoàn thành không quá 05 năm tính tới thời điểm xét công nhận, chuyển đổi.

4. Địa điểm học tập

STT Tên chương trình Cơ sở đào tạo
1 Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe Tại TP.HCM
2 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường
3 Quản trị bệnh viện
4 Tài chính công
5 Tài chính
6 Kinh doanh thương mại
7 Kinh doanh quốc tế
8 Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông
9 Marketing
10 Thống kê kinh tế
11 Toán kinh tế
12 Luật Kinh tế
13 Kế toán
14 Kinh tế chính trị
15 Ngân hàng Tại TP.HCM,  Phân hiệu Vĩnh Long
16 Quản trị kinh doanh
17 Quản lý công Tại Phân hiệu Vĩnh Long
18 Quản lý kinh tế
19 Luật hiến pháp và luật hành chính

5. Thông tin liên hệ

Các vấn đề cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ:

 • Chuyên viên phụ trách: Phạm Huỳnh Thu Uyên
 • Điện thoại: (028) 38.235.277 ext 18, 15; (028) 3706 1976 ext 3004
 • Email: sdh@ueh.edu.vn
 • Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng A001, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ HAI (02) HỌC KỲ CUỐI CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

(Kèm theo Thông báo số 895/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 26 tháng 4 năm 2024)

STT Chương trình Hai (02) học kỳ cuối
1 Chương trình đại học chính quy Học kỳ 6, 7
2 Chương trình liên thông đại học chính quy Học kỳ 4, 5
3 Chương trình văn bằng 2 đại học chính quy Học kỳ 5, 6
4 Chương trình đại học vừa làm vừa học Học kỳ 6, 7
5 Chương trình liên thông đại học vừa làm vừa học từ trung cấp Học kỳ 5, 6
6 Chương trình liên thông đại học vừa làm vừa học từ cao đẳng Học kỳ 3, 4
7 Chương trình văn bằng 2 đại học vừa làm vừa học Học kỳ 4, 5

 


 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH BẬC ĐẠI HỌC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH Ở BẬC CAO HỌC

(Kèm theo Thông báo số 895/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 26 tháng 4 năm 2024)

STT Ngành/Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ Ngành/Chương trình đào tạo bậc đại học
1 Kinh tế chính trị Kinh tế đầu tư
Kinh doanh nông nghiệp
Thẩm định giá; Thẩm định giá và quản trị tài sản
Bất động sản
Quản lý nguồn nhân lực
Kinh tế học ứng dụng
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Kinh tế – Kinh doanh nông nghiệp
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kinh doanh quốc tế
2 Kinh tế phát triển Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kinh doanh quốc tế
3 Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Kinh tế đầu tư
Thẩm định giá; Thẩm định giá và quản trị tài sản
Bất động sản
Quản lý nguồn nhân lực
Kinh tế học ứng dụng
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Kinh tế – Kinh doanh nông nghiệp
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kinh doanh quốc tế
4 Thống kê kinh tế Thống kê kinh doanh
5 Toán kinh tế Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm
Toán tài chính
6 Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành/chương trình đào tạo:
– Quản trị kinh doanh
– Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường
– Quản trị bệnh viện
Quản trị
Quản trị chất lượng
Quản trị khởi nghiệp
Quản trị bệnh viện
Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị du thuyền
Quản trị khách sạn
Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí
Quản trị lữ hành
7 Marketing Marketing
8 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
Ngoại thương
Quản trị Hải quan – Ngoại thương
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Kinh doanh quốc tế
9 Kinh doanh thương mại Kinh doanh thương mại
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Song ngành Kinh doanh nông nghiệp và Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
10 Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành/chương trình đào tạo:
– Tài chính
– Ngân hàng
– Tài chính công
Thị trường chứng khoán
Tài chính quốc tế
Quản trị rủi ro tài chính
Ngân hàng
Quản trị tín dụng
Đầu tư tài chính
Bảo hiểm
Tài chính công
Song ngành Bảo hiểm và Tài chính
Thuế; Quản lý Thuế
Ngân hàng đầu tư
Quản trị Hải quan – Ngoại thương
Ngân hàng quốc tế
Tài chính
11 Kế toán Kế toán
12 Quản lý công Song ngành Quản lý công và Luật & Quản trị địa phương
Quản lý công
13 Hệ thống thông tin quản lý, gồm chuyên ngành/chương trình đào tạo:
– Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông
Thương mại điện tử
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Hệ thống thông tin kinh doanh
14 Luật Hiến pháp và luật hành chính Luật kinh doanh quốc tế
Luật kinh tế
Luật kinh doanh
15 Luật kinh tế Luật kinh doanh quốc tế
Luật kinh doanh
Luật kinh tế

 


PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HỌC TRƯỚC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Kèm theo Thông báo số 895/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 26 tháng 4 năm 2024)

1. Tất cả chương trình:
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Triết học Philosophy 4 Bắt buộc
2. Chương trình thạc sĩ Tài chính
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Lý thuyết tài chính Financial Economics 3 Bắt buộc
2 Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance 3 Bắt buộc
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài chính Research Methodology in Finance 3 Bắt buộc
3. Chương trình thạc sĩ Ngân hàng
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Thị trường và các định chế tài chính nâng cao Advanced Financial market and Institutions 3 Bắt buộc
2 Ngân hàng thương mại hiện đại Modern commercial banking 3 Bắt buộc
3 Chính sách tiền tệ nâng cao Advanced Monetary Policy 3 Bắt buộc
4 Ngân hàng quốc tế nâng cao Advanced International Banking 3 Bắt buộc
4. Chương trình thạc sĩ Tài chính công
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng nâng cao Advanced Principles of Finance and Banking 3 Bắt buộc
2 Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững Circular Economy and Sustainable Development 3 Bắt buộc
3 Phân tích chính sách thuế Analysis of tax policy 3 Bắt buộc
5. Chương trình thạc sĩ Kinh doanh thương mại
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số Global business in the digital era 3 Bắt buộc
6. Chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số Global business in the digital era 3 Bắt buộc
7. Chương trình thạc sĩ Marketing
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích Marketing AI, Big data in Marketing Analysis 3 Bắt buộc
2 Hành vi tiêu dùng, khách hàng số Consumer behavior, digital buyers 3 Bắt buộc
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods 3 Bắt buộc
8. Chương trình thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông
STT Tên học phần Tên Tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học Research methodology 3 Bắt buộc
2 Phân tích dữ liệu Data Analytics 3 Bắt buộc
9. Chương trình thạc sĩ Thống kê kinh tế
STT Tên học phần Tên Tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Thống kê máy học Statistics for machine learning 3 Bắt buộc
2 Kinh tế lượng nâng cao I Advanced Econometrics I 3 Bắt buộc
10. Chương trình thạc sĩ Toán kinh tế
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong toán kinh tế Research Methods In Mathematic Economics 3 Bắt buộc
2 Kinh tế lượng chuyên ngành Specialized Econometrics 3 Bắt buộc
11. Chương trình thạc sĩ Kế toán (Hướng nghiên cứu)
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Lý thuyết kế toán Accounting theory 3 Bắt buộc
2 Báo cáo tài chính hợp nhất nâng cao Advanced Consolidated Financial Reporting 3 Bắt buộc
3 Kế toán quản trị chiến lược Strategic Management Accounting 3 Bắt buộc
4 Hệ thống thông tin kế toán nâng cao Advanced Accounting Information System 3 Bắt buộc
5 Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao Advanced Audit and Assurance Service 3 Bắt buộc
12. Chương trình thạc sĩ Kế toán (Hướng ứng dụng)
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Lý thuyết kế toán Accounting theory 3 Bắt buộc
2 Báo cáo tài chính hợp nhất nâng cao Advanced Consolidated Financial Reporting 3 Bắt buộc
3 Kế toán quản trị chiến lược Strategic Management Accounting 3 Bắt buộc
13. Chương trình thạc sĩ Luật kinh tế
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Phương pháp nghiên cứu Luật học Legal Research Method 3 Bắt buộc
2 Luật và phát triển Law and Development 4 Bắt buộc
3 Luật Công ty và quản trị công ty Company Law and Corporate Governance 4 Bắt buộc
4 Luật Hợp đồng Contract Law 4 Bắt buộc
14. Chương trình thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Phương pháp nghiên cứu Luật học Legal Research Method 3 Bắt buộc
2 Luật và phát triển Law and Development 4 Bắt buộc
3 Luật tài sản Property Law 4 Bắt buộc
4 Công chức và công vụ trong quản lý nhà nước về kinh tế Public servant and Public Assignment in State Economy Administration 3 Bắt buộc
15. Chương trình thạc sĩ Quản lý công
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Kinh tế vi mô dành cho khu vực công Microeconomics for the Public Sector 2 Bắt buộc
2 Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công Macroeconomics for the Public Sector 2 Bắt buộc
3 Quản trị các tổ chức công Public Management 3 Bắt buộc
4 Quản trị chiến lược các tổ chức công Strategic Management for Public Organizations 3 Bắt buộc
5 Lãnh đạo trong khu vực công Leadership in the Public Sector 3 Bắt buộc
16. Chương trình thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Kinh tế vi mô dành cho y tế Microeconomics for Health sector 3 Bắt buộc
2 Nhập môn dịch tễ học Introduction to Epidemiology 3 Bắt buộc
3 Phương pháp thống kê cho y tế Statistical techniques for health analysis 3 Bắt buộc
17. Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học Research methods 3 Bắt buộc
18. Chương trình thạc sĩ Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững Circular Economy and Sustainable Development 3 Bắt buộc
2 Kinh doanh và môi trường Business and the Environment 3 Bắt buộc
3 Tài chính doanh nghiệp nâng cao Advanced Corporate Finance 3 Bắt buộc
4 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh Research Methodology for Business 3 Bắt buộc
19. Chương trình thạc sĩ Quản trị bệnh viện
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học Research methodology 3 Bắt buộc
2 Hệ thống bệnh viện, y tế và chăm sóc sức khỏe Hospital and healthcare system 3 Bắt buộc
3 Quản lý dịch tễ học Managerial epidemiology 3 Bắt buộc
20. Chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế
STT Tên học phần Tên tiếng Anh Số tín chỉ Tính chất học phần
1 Kinh tế vi mô dành cho nhà quản lý công Microeconomics for public management 3 Bắt buộc
2 Kinh tế vĩ mô dành cho nhà quản lý công Macroeconomics for public management 3 Bắt buộc
3 Phương pháp phân tích định lượng Quantitative method 4 Bắt buộc
4 Kinh tế phát triển Development economics 3 Bắt buộc
5 Luật và phát triển Law and Development 3 Tự chọn

Nguồn: Ban Đào tạo UEH

Bài viết cùng chủ đề: