Thông báo về việc chưa thanh toán phí nội trú Ký túc xá HKĐ_2022 (Tháng 1,2,3,4,5,6 năm 2022) đúng hạn

Căn cứ Theo Quyết định số: 4058/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 22/12/2021 V/v quy định thu phí nội trú Ký túc xá (KTX)- năm 2022 của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).
Căn cứ Quy định-Nội quy KTX đã được Ban Giám hiệu thông qua;
Căn cứ Thông báo về việc thu phí nội trú Ký túc xá Quý I năm 2022 (Tháng 1,2,3 năm 2022) ngày 27/12/2021;
Căn cứ Thông báo về việc thu phí nội trú Ký túc xá Quý II năm 2022 (Tháng 4,5,6 năm 2022) ngày 23/03/2022;
Theo số liệu kiểm tra tinh hình thanh toán nội trú phí từ tháng 1-6/2022.
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới các SV nội trú tại 02 KTX chưa thanh toán phí nội trú HKĐ_2022 như sau:

1. Thời gian thanh toán phí nội trú: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/07/2022.

2. Danh sách sinh viên, số tiền thanh toán: theo dữ liệu cá nhân trên phần mềm ký túc xá.

3. Link thanh toán phí nội trúhttp://kytucxa.ueh.edu.vn/

Sinh viên không thực hiện thanh toán theo đúng thời gian thông báo này, BQLKTX sẽ lập danh sách gửi phòng Chăm sóc và Hỗ trợ người học để trừ điểm rèn luyện và thực hiện các bước theo hợp đồng nội trú Ký túc xá.

Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị toàn thể SV nội trú tại 02 KTX thực hiện nghiêm túc thông báo.

Bài viết cùng chủ đề: