Thông báo về việc đăng ký nội trú dành cho tân sinh viên Khóa 49 – ĐHCQ

Tra cứu đối tượng ưu tiên:

+Ưu tiên 3: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Danh mục các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP)

Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

+ Ưu tiên 6: Sinh viên là con hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước; (Theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg).

+ Ưu tiên 7: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức (Theo Luật thi đua khen thưởng)

Link đăng ký: Đăng ký nội trú – UEH Admin

Bài viết cùng chủ đề: